Eduskuntavaalit 2019

Koulutus
Koulutus on tie menestykseen. Itsensä kehittämistä on tuettava läpi elämän. Kaikki lähtee lapsuudesta. Varhaiskasvatus on keskiössä, sillä varhaiset vuodet ovat tärkeimmät oppimisen, arvojen ja itsetunnon kehittymiselle. Koulupäivien jälkeistä toimintaa on kehitettävä. Se antaisi lapselle mahdollisuuden harrastaa, vähentäisi yksinoloa ja tukisi vanhempien jaksamista.

Toisen asteen on oltava aidosti maksuton. Sen vaikutukset ovat paitsi yksilön menestyksessä, mutta se edistää myös yhteiskunnan myönteistä kehitystä. Tavoitteena tulee olla, että peruskoulusta kaikki nuoret jatkavat toisen asteen koulutukseen. Meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen ihmiseen, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Turvallisuus

Poliisin on tehtäviensä osalta toiminnallaan ylläpidettävä ja edistettävä yhteiskunnassa sellaisia olosuhteita, joissa ihmiset voivat häiriöttä tehdä työtään, harjoittaa ammattiaan ja elinkeinoaan sekä turvallisesti toteuttaa perusoikeuksiaan ja muita oikeuksiaan. Poliisin toimintakyky nojaa pitkälti itse poliiseissa, ei niinkään käytettävästä kalustosta. Suomessa on Pohjoismaista vähiten poliiseja. Silti Suomen poliisi on pärjännyt aina hyvin kaikissa mittauksissa, niin luotettavuuden kuin toimintakykynsä suhteen. Poliisien määrä on kuitenkin koko ajan entisestään vähentynyt. Nyt olemme tilanteessa, jossa joudumme jo tekemään valintoja. Lisäämmekö poliiseja vai alammeko tinkimään turvallisuudesta tai poliisin tehtävistä? Poliisille on turvattava riittävät resurssit.

Hyvinvointi

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että pidämme huolta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista edistämällä ja vahvistamalla mielenterveyttämme siinä missä fyysistä terveyttäkin. Tämä on asia, mihin voimme jokainen valinnoillamme vaikuttaa jokapäiväisessä arjessamme, mutta mihin valtion on taattava työkaluja ja tukikeinoja mahdollisimman matalan kynnyksen kautta. Suomessa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt kattavat yli 50% työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syistä ja noin kolmanneksen Kelan sairauspäivärahojen vuosittaisista korvausmääristä. Itsemurhaan kuolee Suomessa 2-3 henkeä päivittäin. Avun hakemisen ja saamisen on oltava kaikkien saavutettavissa. Mielenterveyspalveluista karsiminen lisää kärsimystä ja kustannuksia, kun taas mielenterveyden edistämiseen satsattu raha maksaa itsensä takaisin luoden mahdollisuuden rakentaa vahvempaa tukiverkkoa kaikkien kansalaisten kesken.

Ikäihmisten määrä kasvaa Suomessa tulevien vuosien aikana selvästi. Kotona turvallista asumista on tuettava entistä paremmin. Kotona asuminen on tärkeä arvo, ei säästötoimenpide. Kun kotona ei enää pärjää, on löydyttävä asuinpaikka, jossa saa tarvittavan hoidon ja ihmisarvoista kohtelua. Jokaisen on saatava arvokas vanhuus, tuloista riippumatta.

Ilmastonmuutos

Itselleni autotta liikkuminen, jätteen kierrättäminen, kasvispainotteiset ateriavalinnat sekä ruokahävikin minimointi ovat niitä valintoja, joita toteutan parhaani mukaan arjessani. Ilmastonmuutos on uhka, mikä vaikuttaa tällä hetkellä kaikkiin elämän osa-alueisiin heikentäen nimenomaan tasa-arvoa ja turvallisuutta - ei vain globaalisti vaan myös kansallisesti, minkä vuoksi sen vaikutukset tulisi huomioida laajemmin päätöksissä. Ilmastonmuutoksen myötä myös pakolaisuus lisääntyy. Maanviljelyksen ja muiden perinteisten ammattien ylläpitäminen vaikeutuu. Myrskyt, metsäpalot, jäiden haurastumiset ja muut sääilmiöt vaikuttavat yhä enemmän, myös meillä Suomessa. Kaikista terveysvaikutuksista ei vielä voida tietää, mutta ennustettavissa on, että sairauksien leviäminen lisääntyy ja uusia tauteja ilmenee. Eläin- ja kasvikannan moninaisuuden rikkoontumisesta puhumattakaan. Tämä on ihmiskunnan aikaansaamaa ja siksi meillä on suuri vastuu ja velvollisuus ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yhteiskunnassa ovat minulle tärkeitä arvoja. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden pitää toteutua niin työelämässä kuin mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa. Turvallisuus on myös tasa-arvo -kysymys. Jokaisella kansalaisella tulee olla yhdenvertainen oikeus turvalliseen ympäristöön varallisuudesta, ominaisuuksista ja taustasta riippumatta.

Esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät kaikkien sellaisten esteiden poistamista, jotka vaikuttavat vammaisten mahdollisuuksiin osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä. Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen ovat tärkeitä tasa-arvokysymyksiä, joita aion puolustaa.

Yhteistyö

Näiden tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii vuoropuhelua eri ryhmien kesken ja ennen kaikkea yhteistyötä kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Aion omalla toiminnallani edistää yhteistyön rakentamista Vaasan vaalipiirin alueella, puoluerajojen estämättä. Vikoja ja ristiriitoja hakemalla emme toimi yhteisen hyvän eteen parhaalla tavalla. Jos perusasiat eivät ole kunnossa, sen päälle on vaikea rakentaa mitään kestävää. Yhdessä saamme alueen koko potentiaalin käyttöön. Yksin ei kukaan muuta maailmaa, mutta yhdessä pystymme mihin tahansa!